Тези Условия за ползване регулират всички правни отношения, произтичащи от използването на услугата Tipli.bg.

 1. Условия за Ползване

  1. Операторът на интернет услугата, достъпна на www.tipli.bg или в мобилното приложение Tipli (наричана по-нататък „Услугата“) е Tipli s.r.o., Идентификационен номер: 05399092, със седалище на адрес Na Poříčí 1067/25, 110 00 Прага 1, регистриран в Търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, секция Ц, вписан под номер 263037 (наричан по-долу „Оператор“).
  2. Настоящите Общи Условия уреждат взаимните права и задължения между Оператора на Услугата и неговите потребители (наричани по-долу „Общите условия“), уточнявайки, че потребител означава всяко лице, което използва Услугата по какъвто и да е начин (наричано накратко „Потребител“). Всеки Потребител е длъжен да се запознае задълбочено с настоящите Общи условия преди да използва Услугата и да избягва използването на Услугата в случай на несъгласие.

   Съгласието с Условията се изразява от Потребителя чрез всяко използване на Услугата и трябва да бъде потвърдено в случай на регистрация с цел създаване на потребителски акаунт (наричана по-долу „Регистрация“).

  3. Целта на Услугата е да позволи на Потребителите да получат награди за връщане на пари за покупка на стоки или услуги от трети страни и бонус награди (наричани по-нататък „Награди“). Услугата се предоставя безплатно.
  4. За да използвате Услугата, е необходима интернет връзка. Стойността на Интернет връзката се заплаща от Потребителя и не се различава от основната тарифа.
 2. Регистрация

  1. Условието за възможността за получаване на Награди е Регистрация за Услугата, тъй като е необходим потребителски акаунт за записване и получаване на Награди.
  2. Потребителският акаунт се създава за потребителя веднага след регистрацията. Регистрацията за Услугата може да се извърши с помощта на електронна поща или чрез личен акаунт в социалните мрежи Facebook, Apple или Google, при условие че това винаги трябва да бъде собствената съществуваща електронна поща на Потребителя или автентичен Facebook, Google или Apple акаунт. Всеки потребител е упълномощен да извърши по същество само една регистрация и е длъжен да предостави вярна и точна лична информация. Потребителят трябва да поддържа актуална информацията, предоставена по време на регистрацията. Извършването на множество регистрации от един Потребител с цел използване на невярна информация или предоставяне на каквато и да е идентична информация, съвпадаща с информацията на друг потребител (като телефонен номер или номер на банкова сметка) като част от множество регистрации се счита за нарушение на настоящите Условия и Операторът е упълномощен да анулира такъв акаунт. Потребителят се задължава да използва Услугата и да управлява потребителския си акаунт само чрез устройство, което не се споделя с друг Потребител на Услугата.
  3. Потребителят може по всяко време и без да посочва причина да поиска закриване на своя потребителски акаунт писмено на адреса на Оператора.
  4. Потребителят е длъжен да пази своите данни за вход към Услугата поверителни и не е упълномощен да позволява на трета страна да използва неговия потребителски акаунт. В случай на нарушение на това задължение, Потребителят е отговорен за всички вреди, възникнали във връзка с използването на неговия потребителски акаунт от трета страна. От съображения за сигурност Потребителят трябва да използва уникална парола за достъп до Услугата, различна от данните за достъп до неговата електронна поща и друга информация за вход, използвана в Интернет.
 3. НАГРАДИ

  1. Операторът действа като доставчик на услуга за връщане на пари, като по-специално предоставя на Потребителя услуга, която включва дейности, насочени към осигуряване и изплащане на награди от платената цена на стоки и услуги, предоставени от договорни партньори на Оператора, които предлагат тези стоки и услуги ( наричани „Партньори“). В замяна на предоставянето на услугите Операторът събира комисионна (наричана „Комисионна“). Операторът в никакъв случай не е продавач на стоки или доставчик на услуги, които са предмет на покупка или поръчка, и не носи отговорност за тяхната доставка и евентуални дефекти. Други права, свързани с покупката, също не могат да бъдат предявявани срещу Оператора. Операторът и Потребителят потвърждават, че договорните отношения между тях са установени като договор за връщане на пари в брой съгласно §1746 от Закон № 89/2012 Coll., от Гражданския кодекс, а не е договор за посредничество съгласно §§ 2445-2445 от Закон № 89/2012 Coll., от Гражданския кодекс.
  2. Текущият размер на наградата за покупка на стоки и услуги от отделни партньори е посочен в техния профил в интерфейса на услугата. Основата за изчисляване на наградата (т.е. дали включва данъци и други такси, разходи за доставка и използване на метода на плащане, отстъпки и т.н.) се определя от Партньора и може да варира между отделните Партньори.
  3. За да получи Наградата, от съществено значение е Потребителят да е влязъл в акаунта си при Оператора в момента на започване на покупката на стоки или услуги, като кликне върху връзката в профила на съответния Партньор в интерфейса на услугата. Настройките на браузъра на Потребителя на неговото крайно устройство трябва да позволяват съхранение на бисквитки. Технологията, която осигурява връзката между Услугата и Партньорите и идентифицирането на покупката, се предоставя от трета страна и Операторът не може да гарантира функционалността и автоматичното кредитиране на Наградата. Операторът не носи отговорност за неуспешно кредитиране на наградата. Потребителят се задължава да използва Услугата само чрез устройство, което не е споделено с друг Потребител на Услугата.
  4. Наградата за покупка обикновено ще бъде кредитирана на Потребителя в рамките на 48 часа след завършване на покупката под формата на регистрирана награда, очакваща потвърждение от Партньора (наричана „Регистрирана награда“). В случай, че регистрираната награда не бъде кредитирана в акаунта на потребителя в рамките на този период, потребителят може да подаде жалба относно кредитирането на регистрираната награда в рамките на така наречената гаранция за удовлетворение, както е посочено в раздел [3.7]. Впоследствие Партньорът обикновено потвърждава регистрираната награда в рамките на период от 70 дни от датата на покупката и съответната награда ще бъде кредитирана в акаунта на потребителя като потвърдена награда за изплащане (наричана „Потвърдена награда“). Наградата за изплащане няма да бъде потвърдена, в случай че някоя от страните по договора се оттегли от договора. Потвърдените награди могат да се изплащат от 1 BGN.
  5. В допълнение към наградите за закупуване на стоки или услуги е възможно също така да печелите бонус награди („Бонус награди“). Бонус награди могат да бъдат спечелени например за участие в състезания или маркетингови събития, за определени резултати като инсталиране на добавка за браузър или препоръчване на Услугата (Член 3.6) или като компенсация за допълнителни награди, кредитирани съгласно Гаранцията за удовлетворение. Бонус награди могат да бъдат изплатени, ако Потребителят има поне 4 BGN неизплатени Потвърдени награди за покупки на стоки и услуги в акаунта на Потребителя, при условие че Операторът може да намали или увеличи този праг в конкретни случаи. Валидността на Бонус наградите е 2 години от кредитирането им в акаунта на Потребителя, освен ако не е посочено друго от Оператора. Бонус наградите, които не са изплатени в рамките на срока им на валидност, се губят и потребителят няма право на плащането им.
  6. Операторът позволява на Потребителя да получи бонус награда за препоръчване на Услугата. Услугата може да бъде препоръчана чрез лична уникална линия за препоръки, достъпна на www.tipli.bg/preporuchaiite-na-priyateli. За новорегистриран чрез такава препоръчана връзка, който направи поне една покупка чрез Услугата и достигне 2 BGN в потвърдени награди (този праг може да бъде намален или увеличен от Оператора в определени случаи), Потребителят ще получи бонус награда, чийто действителен размер и други условия за получаването ѝ, по-специално ограничението на броя на така получените бонус награди, са посочени в интерфейса на Услугата (www.tipli.bg/preporuchaiite-na-priyateli). Операторът има право по всяко време да променя размера на Бонусното възнаграждение за препоръка на Услугата, както и други условия за нейното придобиване. Строго забранено е публикуването на лична препоръчана връзка в уебсайтовете на Партньори или техните профили в социалните медии.
  7. Операторът предоставя на потребителите така наречената гаранция за удовлетвореност. В случай, че регистрираната награда не бъде кредитирана в рамките на 48 часа от момента на закупуване от Партньора и са изпълнени всички условия на тези Общи условия, Операторът ще предостави компенсация на Потребителя под формата на бонус награда или друго обезщетение по свое усмотрение, въз основа на иска.
  8. За да може Доставчикът да изплати наградата, Потребителят трябва да има попълнен потребителски акаунт, включващ телефонен номер и номер на банкова сметка на същото име като потребителския акаунт в Услугата. Потвърдените награди могат да се изплащат само от 1 BGN. Бонус наградите могат да бъдат осребрени, ако Потребителят има поне 4 BGN неплатени потвърдени награди за покупки на стоки и услуги в акаунта на Потребителя, при условие че Операторът може да намали или увеличи този лимит в конкретни случаи. Наградите се изплащат по искане на потребителя, подадено през интерфейса на услугата.
  9. ператорът не е длъжен да предостави на Потребителя каквато и да е форма на Награда и Потребителят няма право на изплащане на наградата. По-специално, наградата няма да бъде изплатена, ако:
   1. По причини от страна на потребителя, когато направената покупка не може да бъде идентифицирана;
   2. Наградата не е потвърдена награда (т.е. наградата не е потвърдена за изплащане от Партньора по каквато и да е причина) или наградата не е бонус награда;
   3. Минималният лимит за изплащане на Наградата не е достигнат;
   4. Наградата изтича в съответствие с тези Правила и условия;
   5. Потребителският акаунт ще бъде анулиран преди заявката за изплащане на наградата;
   6. Партньорът няма да плаща на Оператора комисионна за улесняване на извършената покупка;
   7. Наградата е спечелена при едновременно нарушение на настоящите Правила и условия.
  10. В случай на използване на отстъпка (код за отстъпка, купон, ваучер за подарък, точки за лоялност от програмата), която не идва от Услугата, Наградата може да не бъде кредитирана в сметката на Потребителя.
  11. Потребителят няма право да се свързва директно с Партньорите, за да поиска изплащане на възнаграждението и се задължава да разрешава всички въпроси, свързани с Услугата, с Оператора.
  12. Потребителят потвърждава, че Наградите могат да подлежат на данъчно облагане съгласно приложимото законодателство и че Потребителят е единственото лице, отговорно за това данъчно облагане.
  13. Потребителят потвърждава, че в случай, че поне една Награда за закупуване на стоки и услуги не бъде кредитирана в сметката на Потребителя в рамките на две години, всички неизразходвани Награди в сметката на клиента ще бъдат конфискувани. В такъв случай Наградите ще бъдат конфискувани без възстановяване на сумата.
 4. ОТСТЪПКИ

  1. В допълнение към Наградите, Доставчикът също така предоставя на Потребителите информация за отстъпки и купони за отстъпка, предоставени от Партньорите, които могат да се използват за покупки. Информацията за отстъпките е предоставена от Партньорите и Операторът не носи отговорност за тяхната достоверност, пълнота и използваемост и не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя от използването им.
  2. Предоставената от Услугата информация има само информативен характер и по никакъв начин не представлява оферта (предложение за сключване на договор) или публично обещание от страна на Партньорите или Оператора. Освен ако не следва друго от информацията, получена от Потребителя директно от Партньора, няма законово право на отстъпките, разкрити в Услугата, и тези отстъпки не са законово приложими. Операторът не носи отговорност за анулиране на отстъпки, тяхното ограничаване или друга промяна в условията на отстъпки от Партньори.
 5. ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

  1. Политиката за поверителност и защита на личните данни, предоставени във връзка с работата на Услугата, се съдържа в отделен документ, достъпен на www.tipli.bg/suglasie-za-obrabotka-na-lichni-danni, който представлява неразделна част от тези Условия. Съгласявайки се с тези Условия, Потребителят се съгласява и с настоящата Политика за поверителност.
 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Потребителят няма право да използва Услугата в нарушение на законовите интереси и/или цел на Оператора, по-специално чрез заобикаляне на принципите на функциониране на Услугата.
  2. Операторът си запазва правото, по свое усмотрение и в зависимост от естеството на нарушението, да задържи или да не изплати наградата и/или да закрие акаунта на Потребителя без обезщетение в случай на нарушение на тези Условия или задължителни правни разпоредби от Потребителя.

  3. Потребителят приема, че компоненти на Услугата или нейното съдържание, включително Информация, могат да представляват интелектуална собственост, защитена от закона. Потребителят има право да използва Услугата изключително чрез уеб интерфейса, достъпен на интернет адрес www.tipli.bg или използвайки мобилното приложение Tipli за целта, предвидена от Оператора. Ако се интересува, Потребителят може да инсталира добавката Tipli в своя браузър, за да получава автоматични известия за възможни награди от Партньори, когато посещават техния уебсайт. Услугата, нейните части или съдържание не могат да се използват за други цели без предварителното съгласие на Оператора или съответните носители на права, особено Партньори.
  4. Потребителят няма право да използва процедури, софтуерни инструменти или скриптове по време на използването на Услугата, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху работата на Услугата, по-специално нарушавайки нейната функционалност или причинявайки ненужно натоварване върху нея. Потребителят няма право да извършва дейности, които могат да представляват неразрешена намеса в Услугата по отношение на нейната цел и функциониране.
  5. Операторът си запазва правото да направи Услугата временно недостъпна, особено поради технически проблеми или редовна поддръжка. Освен това Операторът си запазва правото да промени Услугата или да прекрати предоставянето ѝ по всяко време. Операторът не носи отговорност за загуби, понесени от Потребителите поради недостъпност, промени или прекратяване на Услугата.
  6. Операторът е упълномощен да променя едностранно тези Условия по всяко време в разумна степен, особено поради промени в Услугата, промени от страна на Оператора или промени в обвързващи правни разпоредби. Операторът ще уведоми Потребителя за предложените промени в Условията най-малко 14 дни преди влизането в сила на новите Условия, чрез Услугата или чрез съобщение, изпратено до регистрирания имейл адрес на Потребителя. Потребителят има право да отхвърли предложените промени в Условията, като поиска закриване на своя потребителски акаунт в Услугата или като престане да използва Услугата.
  7. Всички взаимоотношения между Оператора и Потребителя се уреждат от настоящите Условия и задължителните правни разпоредби на Чешката република, особено Закон № 89/2012 Coll., от Гражданския кодекс, с изключение на случаите, когато Потребителят, като потребител, не може да бъдат лишени от защитата, предоставена им от разпоредби на други правни разпоредби, отклонение от които не се допуска.
  8. Всички спорове между Оператора и Потребителя ще бъдат разрешавани от съответните съдилища на Чешката република.
  9. При възникване на потребителски спор между Оператора и Потребителя, който не може да бъде решен по взаимно съгласие, Потребителят има право да отправи предложение за извънсъдебно разрешаване на такъв спор до съответния орган за изр. -съдебно разрешаване на потребителски спорове, а именно Централният инспекторат на Чешката търговска инспекция - отдел ADR, Štěpánská 15, 120 00 Прага 2, имейл адрес: [email protected], уебсайт: adr.coi.cz. Алтернативно, Потребителят може да използва и платформата за онлайн разрешаване на спорове, създадена от Европейската комисия, която е достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Потребителят може да се свърже с Оператора с всякакви оплаквания по всяко време чрез имейл адреса, посочен в раздел 6.14 от настоящите Условия. Потребителят може да се обърне и към съответните държавни надзорни органи в съответната област. Проверката за спазване на Закон № 634/1992 Coll. за защита на потребителите се извършва от Чешката търговска инспекция до степента, определена от закона.
  11. Настоящите условия са съставени на чешки език и договорите въз основа на тях могат да се сключват изключително на чешки език.
  12. Невалидността или неефективността на която и да е разпоредба от настоящите Условия не засяга валидността и ефективността на другите им разпоредби.
  13. Валидната и ефективна версия на Условията е винаги достъпна на следния адрес: www.tipli.bg/usloviya.
  14. С Оператора може да се свържете по всяко време чрез имейл адрес: [email protected]
  15. Тази версия на Условията е валидна и в сила от 1 януари 2018 г.

Искате ли да загубите до & от всяка онлайн покупка?

Просто се регистрирайте безплатно и никога няма да пропуснете никакви награди.

Точно сега към новия Ви акаунт 10 лв Ще получите допълнителна бонус награда със същата сума за всяка покупка. Общо можете да спечелите до 10 лв. за вашите покупки.

- или -
Като се регистрирате, вие се съгласявате с условията за ползване и с обработването на лични данни.
Вече имате акаунт? Влезте